dimarts, 27 de setembre del 2016

Més enllà del model Beveridge Una nova visió econòmica d’un nou pacte social


Publicat per la NEF (Fundació de Noves Economies), novembre de 2012. Autora: Anna Coote.
Agraïments: James Angel i Jane Franklin. www.neweconomics.org. Tel. +44 020
7820 6300 Adreça electrònica: info@neweconomics.org. Organització benèfica registrada: 1055254. L’informe Beveridge es va dissenyar per tractar les condicions socials extremes. Ha passat el temps, però els reptes que afrontem no són menys urgents. Per crear un nou pacte social que encaixi amb el segle XXI, hem de combinar els punts forts del model de postguerra amb les noves perspectives i prioritats. En aquest breu resum, exposem els cinc objectius per a un nou pacte social i proposem vuit passos que s’han de tenir en compte per construir el nostre estat del benestar més sostenible i socialment just.

 

Introducció

L’informe Beveridge es va dissenyar per tractar les condicions socials i econòmiques extremes. W. Beveridge ho va anomenar: “Un temps per a les revolucions i no per a les solucions temporals”.1 Set dècades més tard, ens enfrontem a un conjunt de problemes totalment nou. Podríem anomenar-los els “cinc gegants” de l’era post-Beveridge. No són els estralls de la guerra ni tampoc la plaga que combina “necessitats bàsiques, malaltia, ignorància, misèria i atur” (que eren els “gegants” del model Beveridge), sinó les creixents desigualtats, les amenaces catastròfiques del medi natural, una economia amb deficiències, una democràcia moribunda i un desgast perillós de la solidaritat social.

A diferència dels “gegants” del model Beveridge, que es focalitzaven en els problemes individuals de les persones, els “gegants” actuals se centren en els problemes en comú. Afecten a tothom a través de generacions i grups socials. Els més pobres i els més dèbils acostumen a ser els primers a patir-ho i a fer-ho de forma més severa, però d’una manera o d'una altra ens afecta a tots.

Per crear un nou acord social que encaixi amb el segle XXI, hem de combinar els punts forts del model de postguerra amb les noves perspectives i prioritats, exposades a sota. Aquest document té com a objectiu guiar i no especificar un nou pla en detall. La NEF està preparant una anàlisi molt més detallada que es publicarà el 2013.

Objectius per a un nou pacte social


Per fer front als “gegants” del segle XXI necessitem un nou pacte social, el qual seria:
 • prioritzar la promoció del benestar per a tots i reduir les desigualtats
 •  treballar dintre dels límits mediambientals
 • ser capaços de funcionar correctament sense dependre del creixement econòmic, ja que és incert i de tota manera existeix un perill real que el creixement desenfrenat destrossi el planeta
 • desplaçar el poder de les elits cap als ciutadans normals i ajudar a transformar la relació entre els ciutadans i l'estat
 •  fomentar la solidaritat i la reciprocitat compartint les inversions, la propietat i els beneficis.
Orígens: el llegat Beveridge

L’Informe Beveridge, presentat al parlament l’1 de desembre de 1942, va establir els fonaments d’una sèrie de noves lleis a finals de la Segona Guerra Mundial que van instaurar l’estat de benestar. Tenia força punts forts que s’han de recuperar i integrar a un nou pacte. Principalment, va afirmar el principi que la societat en conjunt, a través de l'estat, ha de compartir els riscs que les persones individuals no poden afrontar- soles, i aquest era el paper del govern, distribuir recursos de manera més justa a la població. Per exemple, mitjançant una assegurança social contributiva, finançada amb els impostos, per fer front als riscs de malaltia, la discapacitat, l'atur i la pèrdua d'ingressos durant la jubilació. Encara que el seu focus principal era l'assegurança social, Beveridge va insistir en què aquest fet "s'havia de tractar només com una part d'una àmplia política del progrés social". Els serveis bàsics, incloses la salut i l'educació, es van establir subsegüentment per a tots aquells que ho necessitaven i no només per a aquells que s'ho podien pagar, proporcionant unes bases segures a tothom. A més, Beveridge, es va comprometre a afrontar les causes del dany, i no només els símptomes. El seu informe va inspirar un ventall de mesures que tenien com a objectiu posar fi a la pobresa, l'atur, la salut deficient, la manca d'educació i l'habitatge precari. Mai hauríem d’infravalorar els grans assoliments de l'estat del benestar de la postguerra.2

Més de setanta anys després, però, algunes de les millors intencions de Beveridge han fracassat. L'estat del benestar s'ha focalitzat menys en la prevenció del dany i més a superar les coses que van malament, fins ara es gasten molts més diners en hospitals, presons i prestacions que en la prevenció de la malaltia i la criminalitat, o a assegurar treballs decents per a tots aquells que ho necessiten.3 Gradualment s'ha tret poder dels ciutadans tractant-los com a passius, , "usuaris de serveis" pobres que depenen dels altres per solucionar els problemes. L'augmentació de les prestacions i els serveis condicionats a la comprovació dels recursos ha creat barreres per a l'autosuficiència i ha empobrit a molts. Les despeses s’han disparat i els crítics han augmentat.4

La gent de qualsevol segment de l'espectre polític tracta de donar resposta a la pregunta post-Beveridge: quin tipus d'estat del benestar encaixarà millor amb les condicions i necessitats actuals? Alguns argumenten que s'hauria de deixar tot en mans de les forces del mercat, de les eleccions individuals i de la competència entre proveïdors amb una mínima xarxa de seguretat punitiva.5 Aquest pensament és una ampliació del plantejament radical del mercat lliure que va permetre la crisi financera del 2008.6 Els terminis reduïts dels mercats sense restriccions han fracassat i han generat així gegantescos costos socials i mediambientals. Així que descartem aquesta línia de discussió i no ens hi estendrem més.

Uns altres parlen de posar fi a la comprovació de recursos, per exemple, reincorporant un sistema d'assegurança contributiva o enfortint els serveis i les prestacions universals.7 Aquests arguments són importants, però, des del nostre punt de vista, se'ls escapa el panorama global. Hem de construir unes bases molt més fortes.

El panorama global: marc per a un nou pacte social

Un nou pacte social hauria de tenir una visió més oberta de com la societat humana prospera i les causes subjacents del benestar. Hauria de tenir una visió de futur de com les accions i els plans actuals afecten les oportunitats de vida de les generacions futures. Hauria de tenir una visió recent de l'economia, estripant la guia del neoliberalisme que sufoca la imaginació política i soscava la perspectiva de construir una bona societat i un futur sostenible.

Una visió més oberta: més enllà de la productivitat i el sou

El focus de la nostra visió per a un nou pacte social és comprendre que el benestar humà depèn tant de què fan les persones sense rebre un sou com de la seva feina remunerada. També depèn tant del treball que no és productiu (en el sentit econòmic convencional) com del treball que ho és. En altres paraules, depèn en què les persones inverteixen el seu temps: cuidar-se d'ells mateixos, entre si i del món natural; inventar i crear; ensenyar i aprendre; reflexionar i imaginar; comprometre's i participar.8

En comptes de focalitzar-se en la plena ocupació i l'assegurança contra la manca de treball, com Beveridge va fer, un nou pacte social hauria de reconèixer, valorar i donar suport a la gran quantitat d'activitats no remunerades i al treball "improductiu" que fan girar el món: criar fills i feines de casa, voluntariat, formar part de campanyes i activitats locals, i molt més. És important reconèixer que, tot i que tothom té les mateixes hores al dia, les persones tenen una àmplia varietat de grau de control durant el seu temps . La distribució desigual del temps lliure o temps d'oci són tant causa com efecte de les distribucions desiguals del treball remunerat, els diners i el poder. Com s’utilitza el temps té un impacte molt gran en la societat, l'entorn, l'economia i la democràcia. Així que un nou pacte social ha de tenir com a objectiu distribuir el temps de forma més equitativa entre els diferents grups de la societat i sobretot entre els homes i les dones. Un bon començament seria un compromís per anar progressivament cap a una setmana laboral més curta.9

I si les persones treballen menys hores sense grans desigualtats, serà essencial augmentar la tarifa mínima del sou per hora, així és possible guanyar uns ingressos justos no en 40 hores per setmana però, diguem, en 30 hores.10
 
Una visió de futur: més enllà de la salut, de l’educació i de les pensions


En la planificació per al futur, l'estat del benestar de la postguerra incloïa l'educació universal, els serveis de salut i la protecció social per salvaguardar la capacitat de les generacions actuals i futures per viure amb salut, seguretat i autosuficiència. Les pensions per jubilació, finançades mitjançant una assegurança social, són una part essencial de l'estat del benestar de postguerra; més recentment, els legisladors han lluitat pel repte de l'assistència social per a la gent d'edat avançada dèbil i les persones discapacitades. La salut, l'educació, l'assistència social i les pensions no són menys importants al segle XXI, però el nou acord social ha d'arribar més lluny. Ha de ser dissenyat per prevenir danys a l'entorn, a més de la societat i a l'economia.11

Fa setanta anys, poques persones es preocupaven pels recursos naturals i el canvi climàtic. Avui en dia, hi ha una evidència aclaparadora que l'activitat humana causa un dany letal a l'ecosistema, del qual depèn la vida. 12 Aquest és un motiu important de preocupació, no només perquè l'objectiu del benestar per a tots inclou les generacions futures, sinó també perquè els símptomes dels danys mediambientals, com ara les condicions meteorològiques extremes i la pol·lució de l'aire, de la terra i de l'aigua, amenacen cada vegada més el benestar de les generacions actuals. Un nou pacte social ha de pretendre ser sense emissions de carboni i protegir el medi natural, no com un accessori o de manera superficial, sinó com un component vital tenint en compte totes les seves característiques. A la pràctica això significa que la inversió i l'acció han de moure's a contracorrent per prevenir els danys del medi ambient així com de la societat. Les institucions i les activitats d'un nou sistema del benestar s’han de dissenyar i gestionar per tal de reduir les emissions de carboni, utilitzar materials i combustibles renovables,millorar l'eficàcia energètica i reduir els residus.

Per a la societat, la prioritat ha de ser interceptar les causes subjacents de malaltia, inseguretat i desigualtat que remunten l'atur, la pobresa, la impotència i una educació deficient; així com una manca d'oportunitats i uns orígens familiars desavantatjosos.13 Serà important desenvolupar i promoure mesures que creïn dinàmiques virtuoses millorant el benestar i la sostenibilitat mediambiental, per exemple produint una alimentació sana, assequible , accessible i baixa en carboni, promocionant l'accés als espais verds i encoratjant modalitats actives de viatjar; com ara caminar o anar en bicicleta.

Evitar el dany no només ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones; també fa que s'utilitzin els recursos públics amb més eficàcia, i s'estalviïn diners que d'altra banda es gasten superant problemes evitables una vegada ja han passat. A llarg termini, és la millor manera de garantir que les mesures per millorar el benestar siguin eficaces i que els serveis romanguin assequibles.

Una visió recent de l'economia: més enllà del creixement

En el model Beveridge es plantejava un futur en què l'economia creixia. Durant els últims 70 anys, malgrat una desacceleració econòmica regular, l'economia ha continuat creixent, generant més impostos per pagar un estat del benestar en expansió. Fins fa poc, gastar més diners ha sigut la resposta dels poders públics a les deficiències de la política de benestar i a les noves reclamacions de més i millors serveis. Durant l'últim decenni, el finançament privat ha complementat el finançament públic i ha ajudat la construcció de nous hospitals i escoles (però amb costos socials i mediambientals extres, tal com s'explica sota).

Des de l'any 2008, les perspectives han canviat i els analistes pronostiquen un augment petit o nul del creixement, almenys per a cinc anys més.14 Així que el creixement és incert, inclús improbable. Però això no és tot, el continu creixement de la rica economia mundial és incompatible amb la sostenibilitat mediambiental. Existeixen proves convincents que no es pot descarbonitzar amb suficient anticipació i rapidesa per evitar la catàstrofe de l'escalfament climàtic.15 Per tant, un nou pacte social ha de funcionar eficaçment sense dependre d'un creixement econòmic continu.16

Això té greus repercussions. El nou pacte social no pot ser construït sota els principis econòmics neoliberals, els quals s'oposen als esforços que fan els governs per a la gestió i regulació de l'activitat econòmica. Mentre la formulació de polítiques es trobi atrapada en el paradigma neoliberal, les metes de la productivitat, competitivitat i el creixement econòmic seran prioritàries a la reducció de desigualtats i al fet de viure dins dels límits mediambientals.

L'any 1990 es van introduir a l'estat del benestar les "regles del mercat" i s'han aplicat constantment des de llavors. La promoció de "l'elecció del consumidor" i la competència entre proveïdors ha modificat l'ethos i el caràcter dels serveis públics. Els interessos privats, la majoria d'empreses mundials, han permès l'estructura financera i la contractació de serveis. Es podrien aconseguir rendiments financers a curt termini, però els costos a llarg termini socials, mediambientals i econòmics podrien ser més alts. Aquest augment de reduir la qualitat dels serveis i que els drets dels ciutadans siguin reduïts a opcions de consumidor, prové d'un desgast de la solidaritat social i del control democràtic, de l'augmentació de les desigualtats en tema de sous i seguretat, de la intensificació del deute públic a les institucions privades i d'una terrible erupció de la construcció insostenible.17 Ja és hora de reconsiderar el valor de les "regles del mercat" a favor d'un sistema del benestar modern i per reclamar els valors d'un compromís compartir, de la propietat col·lectiva i del benefici mutu que suscita el pla del model Beveridge i que va ajudar a millorar la solidaritat social durant els anys de postguerra.18

El nou pacte social ha d'evitar les despeses ocasionades pels danys evitables per poder créixer sense dependre del creixement econòmic i produir més recursos fiscals. S'ha d'establir una connexió amb els recursos més enllà de l'economia convencional. Existeixen una infinitat de recursos humans presents cada dia a la vida de cada individu (saviesa, experiència, energia, coneixement, habilitats) i en les relacions entre ells (amor, empatia, responsabilitat, cura, reciprocitat, ensenyament i aprenentatge). Tal com hem dit prèviament, aquests valors s'utilitzen en l'activitat diària, a fora, però sostenint, l'economia "productiva". No tenen un preu de mercat però tenen un immens valor.19

El que es requereix per a un nou pacte és un tipus de relació molt diferent entre la gent que proveeix els serveis i aquells que els utilitzen. Implica que els "proveïdors" i "usuaris", juntament amb la família, cuidadors i veïns (depèn de les circumstàncies), iniciïn una col·laboració recíproca i equitable compartint els diferents tipus de coneixement i d'habilitats i treballant conjuntament per definir les necessitats, i dissenyar sempre que sigui possible activitats per conèixer-se. És el que es coneix com “coproducció”. El seu succés depèn de la creació de condicions que permeten participar a tothom, inclús una redistribució més justa del temps i unes tarifes per hora justes. També depèn de la transformació de com es formen les persones que treballen als serveis públics, les seves actituds i el seu comportament, i del canvi de la cultura i l'ethos de les organitzacions.20

Existeix una diferència fonamental entre la idea que té la coalició del Govern de construir una "Gran Societat" i la visió que té la NEF de la coproducció. No pretenem derivar la responsabilitat de l'estat a les persones individuals i les organitzacions comunitàries fortament pressionades, sinó reconèixer, valorar i sostenir les xarxes socials i la no utilització dels recursos humans com mercaderies conjuntament amb els recursos públics i les competències professionals per conèixer les necessitats de les persones.21 Ho volem fer, no només per estalviar diners sinó perquè la nostra manera de treballar demostra que podem millorar la qualitat de vida de les persones i enfortir les xarxes socials.

Amb el temps, la coproducció serà la norma per fer les coses. Això ajudarà a traslladar el poder de les elits als ciutadans comuns i avançar més enllà del "dèficit" actual del model de benestar, que només es focalitza en els problemes que necessiten ser solucionats pels altres, cap a un mode més complet, comú i constructiu de promocionar el benestar de tothom.

En conjunt: reforçant l’estructura

Les tres parts d'aquest esquema encaixen en una relació dinàmica i es reforcen mútuament. Per exemple, la redistribució del temps ajuda que la coproducció sigui possible sense que augmentin les desigualtats. La coproducció ajuda a construir un sistema de benestar pròsper sense dependre del creixement econòmic. Gestionar l'economia sense el creixement ajuda a protegir l'entorn natural, el qual a la vegada sosté la vida humana i el benestar. La reorientació de les inversions i de l'acció envers la prevenció del dany millora la utilització dels recursos públics comuns i redueix la necessitat de serveis curatius costosos, fet que ajuda a salvaguardar el benestar de futur així com de les generacions actuals. Abandonar la guia de la política neoliberal fa possible que es doni més prioritat a viure dintre dels límits mediambientals, preparar plans a llarg termini i restablir el compromís amb la solidaritat social, que era una característica definitòria del model Beveridge.

Seguretat social: algunes observacions

Un gran repte per a aquells que intenten forjar un nou pacte social, i el principal focus de l'Informe Beveridge, és com assegurar que la gent tingui suficients recursos per sobreviure quan amb el sou que tenen no poden fer-se càrrec adequadament d'ells mateixos ni dels que depenen d'ells. El problema, que és tan tècnic com complex i polític, ha perseguit els líders polítics durant la major part del segle passat i està fora de l'abast d'aquest document tractar el ventall d'arguments i propostes en detall. En canvi, oferim algunes breus observacions per ajudar a establir els debats actuals sobre la prestació social i els beneficis en el context de les noves economies.
 • Una solució elegant? Mentre l'objectiu de simplificar i fer més eficient el règim de remuneració és lloable, el pla del govern per al Crèdit Universal té seriosos defectes i amenaça a deixar encara pitjor alguns dels contribuents més pobres.22 La idea alternativa d'un salari base per als ciutadans podria ser atractiva però és inassolible en nivells adequats.23 No existeixen receptes miraculoses.
 • Risc compartit El risc de no tenir suficients recursos per sobreviure és imprevisible, des del punt de vista de quan baixarà i quant de temps durarà. Baixa de manera desproporcionada en alguns, normalment per raons que estan fora del seu control. No és l'escenari habitual per a les assegurances individuals o basades en el mercat. Si es tracta mitjançant l'assegurança, llavors estem d'acord amb el model Beveridge: és millor està cobert per l'assegurança pública obligatòria nacional que s'administra a través de l'estat. Però, com Beveridge també va reconèixer, només funciona si es treballa braç a braç amb les polítiques industrials i de mercat del treball, les quals faciliten llocs de treballs i sous justos per a tots aquells que poden treballar.24 Avui en dia, es requereix per part del govern inversió en infraestructures "verdes", indústria i llocs de treball, tal com s'indica al document A Green New Deal.25
 • Mesures universals i concretes. Si l'objectiu de tots és el benestar, i els esforços per aconseguir-ho comencen pel patró de referència de la creixent desigualtat, llavors la millor manera d'afrontar el problema d'una renda inadequada és combinant l'assegurança social universal i els serveis amb les mesures concretes. Aquests últims es poden centrar amb els costos a llarg termini, com els que s'associen a cuidar fills, persones de salut delicada, familiars discapacitats o habitatge. A curt termini, poden ser d'ajuda quan succeeixen fets impredictibles o insegurs com ara una rentadora que s'espatlla o la necessitat de roba per a l'escola.                                                                                              Un nou pacte social no tracta de la gestió de la crisi, sinó de la preservació del benestar per a tots. Mentre que les mesures concretes ajuden els individus i les famílies que afronten necessitats particulars, els serveis universals de gran qualitat reduiran considerablement el risc que les persones es vegin atrapades en períodes de carència.26
 •  Una inversió compartida amb uns beneficis compartits. L'avaluació de recursos s'hauria de mantenir al mínim, ja que comporta els seus propis riscs d'estigmatització dels contribuents i empobreix algunes persones. Un sistema que en primer lloc pretén ajudar els més pobres i els més necessitats és improbable que prosperi, ja que polaritza interessos entre aquells que els paguen, ja sigui a través dels impostos o les assegurances, i aquells que els demanen.27 Estem d'acord amb Beveridge que els principis de reciprocitat i solidaritat són també importants. Tothom, inclús els millors, haurien de contribuir-hi i beneficiar-se'n, i entendre per què es fa així. Les persones han de poder guanyar més beneficis a través de contribucions elevades, però les prestacions mínimes haurien de poder mantenir un nivell de vida equitatiu. 28 Tenir suficients recursos per sobreviure hauria de ser un dret i no una concessió condicional. Els que s'ocupen dels fills o d'altres persones, els que es formen o els que no poden treballar per culpa d'una discapacitat haurien de rebre prestacions. El cúmul dels ingressos que provenen de l'assegurança social no poden fer front a la totalitat de les despeses per prestacions, s'hauria d'acompanyar d'ingressos que provenen d'un sistema fiscal més progressiu.
 •  La descripció de "paràsits".29 Una proporció molt petita, menys del 4% de les ajudes socials són fraudulentes. 30 La gran majoria, més del 90% de les persones que sol·licita una prestació per una durada de cinc anys, o més, són discapacitats, famílies monoparentals amb fills de menys de cinc anys i cuidadors.31 El problema dels "paràsits" ha augmentat i s'ha utilitzat molt per justificar els moviments de la reforma del benestar social, la majoria ha complicat la vida d'aquells que tenien més desavantatges i patien de més precarietat. La descripció de “paràsits” s’assenta còmodament dintre de la visió dominant del que fa possible que les economies donin resultats. L'esforç per construir una visió alternativa de la inversió compartida i de les prestacions socials (vegeu més amunt) és improbable que predomini a menys que el paradigma neoliberal també es qüestioni.
 • Jubilació i envelliment de la població. El fet que molta gent viu durant més temps és considerat com un problema important per a l'estat del benestar, ja que el nombre de sol·licituds de pensions sobrepassa cada cop més el nombre de llocs de treball. Si tothom passés menys hores en una feina remunerada, la transició en els anys posteriors de la "feina" a la "jubilació" seria molt diferent. Si només es demanés treballar 30 hores per setmana, les persones podrien continuar guanyant diners durant més temps. Reduir a poc a poc les hores podria ser fàcil, també, perquè la setmana laboral reduïda (diguem, 15 o 20 hores) estaria encara a prop de la normativa, amb el temps de cadascú molt més equilibrat entre treball remunerat i altres activitats. Una jubilació gradual i més tardana permetria a les persones ajornar tota o una part de la seva pensió i continuar pagant els impostos i contribucions. A més, la fragilitat i la dependència de la gent gran té unes condicions en gran part evitables que es poden reduir considerablement, promocionant i fomentant una alimentació sana, l'activitat física, el compromís social, un habitatge segur, un transport assequible, formació continuada i un sistema de salut eficaç. Afrontar el "problema" d'una població que envelleix no és només una qüestió de trobar maneres de finançar l'assistència social i les pensions; es pot guanyar molt amb aquest pacte mitjançant estratègies preventives i una redistribució del temps.

Canvis pràctics: vuit passos envers un nou pacte social

Tal com hem dit, aquest document pretén orientar reflexionant sobre una nova visió econòmica d'un pacte social que encaixa amb els reptes del segle XXI. Algunes són propostes radicals però, tal com va dir W. Beveridge, és temps per revolucions i no per solucions temporals. Desitgen estimular el debat i no donar solucions definitives.
1. El benestar per a tots com a meta màxima Entenem el benestar com sentir-se millor i funcionar bé en el món.32 Per estar segurs que és així per a tothom necessitem la combinació dels serveis universals i de les mesures concretes per afrontar els desavantatges i reduir les desigualtats. Per prosperar en el temps, l'esforç de reduir les desigualtats socials i econòmiques ha de ser el centre del nou pacte social (consulteu el pas 7, més avall). Les polítiques s'han de valorar per l'impacte que tenen en el benestar i la igualtat.
2. La coproducció com a norma per fer les coses. Suposa un conjunt de principis per donar forma a la manera en què les persones treballen juntament, sobretot als serveis públics. Reconeix que tothom té algun valor personal que pot aportar, orienta el poder cap a les persones que fan servir serveis, millora la utilització dels recursos humans i pot aconseguir millor resultats sense augmentar els costos. Expressa la voluntat d'un canvi radical en el paper de l'estat com a proveïdor descendent per donar suport i facilitar les accions i les decisions comunes.
3. Envers una setmana laboral més curta. Això pot ajudar a crear més llocs de treball per als aturats i per trobar més temps lliure per tenir cura dels altres, adquirir noves habilitats, involucrar-se en les activitats locals i viure d'una manera més sostenible. Aquesta tasca es pot aconseguir gradualment al llarg d'una dècada, sense oblidar les altres mesures com canviar els incentius dels caps, augmentar els sous (consulteu el pas 4, més avall) i canviar les expectatives d'un equilibri "normal" entre el temps remunerat i no remunerat.
4. Un sou i un suport just per a aquells que no poden treballar. Implica consolidar-se en la campanya actual per a un salari just, aconseguir una tarifa per hora que permeti a la població guanyar més per sobreviure treballant una mitjana de trenta hores per setmana en lloc de quaranta. Aquells que no poden treballar han de rebre bastant suport a través de la combinació de la contribució de l'assegurança social i dels ingressos d'un sistema d'impostos més progressista. 33 Tenir cura dels fills i dels altres membres de la família ha de ser reconegut com una inversió en comú i ha de rebre suport a través de la combinació de serveis d'alta qualitat, cotitzacions i ingressos complementaris. (Consulteu més avall l’anotació sobre l’assegurança social i l'ajuda econòmica)
5. Invertir en prevenció abans que en tractament. Això demana un pla a llarg termini, una inversió ascendent i una acció propera. Requereix un canvi important de les prioritats, fer front a les causes subjacents del dany a la societat, el medi ambient i l'economia, més que sobreposar-se a les conseqüències. Això ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones, a utilitzar millor els diners públics, a reduir la necessitat de serveis de l'estat costosos i ajuda a salvaguarda el futur.
6. Respectar els límits mediambientals. Això significa orientar totes les institucions i activitats d'un nou pacte a produir una petjada ecològica sostenible. Implica reduir les emissions de carboni utilitzant recursos renovables, millorant l'eficàcia energètica i evitant els residus, així com promovent i donant suport a modes de vida sostenibles. En part és sobre el disseny, la producció i el lliurament; també sobre la cultura organitzativa i la vida diària. Sense un entorn sostenible no existeix un futur per a la raça humana i molt menys una bona societat o un sistema del benestar viable.34
7. Promocionar la propietat compartida i la solidaritat social. Això exigeix un gir de la tendència actual cap a una propietat privada dels serveis dirigida al bé públic. Les desigualtats socials són una conseqüència de la deficiència del mercat i no es pot afrontar mitjançant els mecanismes del mercat o simplement a través de l'activitat filantròpica.35 El que es requereix és no només un règim fiscal més progressista i una regulació del mercat per prevenir les acumulacions excessives de patrimoni i poder, sinó també una nova configuració de la propietat col·lectiva i de les institucions controlades democràticament que estan valorades per què siguin mútues, i això ajuda a desenvolupar i enfortir la solidaritat social.36
8. Valorar i mesurar l’important. Això significa calcular no només els resultats financers sinó el més llarg i ampli termini, el medi ambient i els costos econòmics i els beneficis de les activitats. Implica mètodes de mesura i d'avaluació que tenen en compte el que té importància per les persones que es veuen afectades, així com l'impacte a llarg termini; proporcionant un quadre més complet de com el valor es crea o es destrueix al llarg del temps.37 Quan s'aplica a un nou pacte social, la prova fonamental és fins on ens hem projectat o si les activitats reals contribueixen al benestar de tots, no només ara, sinó també en generacions futures.

En conclusió: vencent els gegants del segle XXI

El diagrama de sota indica l'orientació que proposem per a un nou pacte social. Si bé reconeixem la importància de la formulació d'un sistema millor per a l'assegurança social i les prestacions, la nostra intenció és cridar l'atenció del panorama global i la necessitat de construir unes bases més sòlides. Volem una visió més oberta de què vol dir contribuir a la societat, una visió de futur de quins interessos estan en joc i per què és important prevenir el dany del medi ambient així com de la societat. Volem una visió més recent de l'economia, evitant el creixement insostenible i desafiant la saviesa convencional del mercat lliure. Aquestes ambicions han format els vuit passos que hem esquematitzat, cada un dels quals hauria d'ajudar a vèncer tres o més dels nous problemes que afrontem al segle XXI: creixents desigualtats, amenaces catastròfiques del medi natural, una economia amb deficiències, una democràcia moribunda i un desgast perillós de la solidaritat social. Només vencent aquest "gegants" podem esperar aconseguir les metes essencials d'un nou pacte social.

El panorama global 
 • Una visió més oberta: reconèixer i valorar l'activitat no remunerada i infructuosa; una distribució més justa del temps remunerat i no remunerat.
 • Una visió de futur: donar una prioritat més alta a la prevenció del dany del medi ambient, de la societat i de l'economia.
 • Una visió més recent de l'economia: prosperant sense el creixement; valors en comú en lloc de regles de mercat; millorar la utilització dels recursos socials i humans sense preu.
Passos envers un nou acord
 Objectius per a un nou pacte social
 •   Prioritzar la promoció del benestar per a tothom i reduir les desigualtats
 • Treballar dintre dels límits mediambientals
 • Funcionar bé sense dependre del creixement econòmic
 • Desplaçar el poder de les elits cap als ciutadans normals i ajudar a transformar la relació entre els ciutadans i l'estat
 • Fomentar la solidaritat i la reciprocitat mitjançant les inversions mútues, la propietat i el benefici.

Notes i referències

1 Beveridge, W. (November 1942) Social Insurance and Allied Services. Summary of report retrieved from:
http://www.sochealth.co.uk/public-health-and-wellbeing/beveridge-report/
2 See Timmins, N. (July 2001) The Five Giants: a biography of the welfare state, Harper Collins.
3 For instance, only four per cent of the NHS budget is currently spent on prevention. See Marmot, M. (2010) Fair Society, Healthy Lives, p.26. Retrieved from: http://www.marmotreview.org/AssetLibrary/Exec%20sum%204.8MB.pdf
4 Spending on social security has increased from 22 per cent of government spending in 1979 to 31 per cent today.
Spending on health has increased from just over 10 per cent of government spending in 1979 to just under 13 per cent today.
5 See, for instance, Green, D. (2009) Individualists Who Co-operate: Education and welfare reform befitting a free people, Civitas.
Retrieved from: http://www.civitas.org.uk/pdf/IndividualistsWhoCooperate.pdf
6 Even Alan Greenspan, former Chair of the US Federal Bank, has admitted that there was ‘a flaw…in the model that defines how the world works’. See Kirchoff, S. (2008) Greenspan takes one on the chin, admits flaws in the system. Retrieved from: http://abcnews.go.com/Business/story?id=6100290&page=1
7 On contributory insurance, see: Field, F. and White, P. (January 2009) Help! Refashioning welfare reform to help fight the recession, Reform. Retrieved from: http://www.reform.co.uk/client_files/www.reform.co.uk/files/refashioning_welfare_reform.pdf
On extending universal benefits, see: Harrop, A. (January 2012) The Coalition and Universalism: Cuts, targeting and the future of welfare, Fabian Society. Retrieved from: http://www.fabians.org.uk/wp-content/uploads/2012/04/The-Coalition-and-Universalism.pdf
8 For a discussion of the ‘core economy’ see ‘The Great Transition: social justice and the core economy’, Nef working paper 1 (2011)
http://www.neweconomics.org/publications/the-great-transition-social-justice-and-the-core-economy
9 Coote, A., Franklin, J. and Simms, A., (February 2010) 21 hours, (London: nef). Retrieved from:
http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/21_Hours.pdf
10 We suggest 30 hours here, rather than 21 hours as in our report (see endnote above), because we see this as part of an incremental move towards a much shorter working week.
11 Coote, A., (April 2012) The Wisdom of Prevention, (London: nef) Retrieved from:
http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/Wisdom_of_prevention.pdf
12 IPCC (2007) Climate change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Group I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Geneva, Switzerland: IPCC).
13 On the causes of ill health, see Marmot, M. (2010) Fair Society, Healthy Lives, p.26. Retrieved from:
http://www.marmotreview.org/AssetLibrary/Exec%20sum%204.8MB.pdf. On the causes of insecurity and inequality see:
Lawlor, E., Spratt, S., Shaheen, F. and Beitler, D. (October 2011), Why the Rich are Getting Richer: The determinants of economic inequality, (London: nef). Retrieved from: http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/Why_the_Rich_are_Getting_ Richer.pdf
14 Stevenson, T. (November 2011), Walking on Glass: Why We’re Facing Another Half Decade of Recession, The Huffington Post.
Retrieved from: http://www.huffingtonpost.co.uk/tom-stevenson/recession-austerity-cuts-double-dip_b_2075121.html See also Business Insider 20-11-2012, Jeremy Grantham US Growth Forecast, retrieved from: http://www.businessinsider.com/jeremy-grantham-us-growth-forecast-2012-11
15 Jackson, T. (2009) Prosperity without Growth, Earthscan/Routledge. Ebook retrieved from:
http://ebookbrowse.com/tim-jackson-prosperity-without-growth-pdf-d97925971.
See also Simms, A., Johnson, V. and Chowla, P. (January 2010), Growth Isn’t Possible (London: nef). Retrieved from:
http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/Growth_Isnt_Possible.pdf
16 On this, see: Gough, I. and Meadowcroft, J. (April 2010) Decarbonising the welfare state, Contribution to the Oxford Handbook of
Climate Change and Society, edited by Dryzek, J, Norgaard, R, Schlosberg, D.
17 On the problems associated with privatisation, see: We Own It, 5 Reasons Why Privatisation Is Bad For You. Retrieved from:
http://weownit.org.uk/privatisation
18 For a critique of neo-liberal and New Labour approaches to social policy, see Coote, A. and Franklin, J. (2010) ‘Transforming Welfare: new economics, New Labour and the New Tories’ in Soundings 44. Retrieved from http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/Transforming_Welfare.pdf
19 See, also: Cooke, G. and Muir, R. (November 2012) The relational state: How recognising the importance of human relationships could revolutionise the role of the state, IPPR. Retrieved from: http://www.ippr.org/images/media/files/publication/2012/11/relational-state_Nov2012_9888.pdf
20 Boyle, D., Coote, A., Sherwood, C. and Slay, J., (July 2010) Right Here, Right Now: Taking co-production into the mainstream, Nesta,
nef, The Lab. Retrieved from: http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/Right_Here_Right_Now.pdf
21 On the problems with the government’s ‘Big Society’ vision, see: Penny, J. and Slay, J., (November 2012) Everyday Insecurity: Life at the end of the welfare state, (London: nef). Retrieved from: http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/everyday_insecurity.pdf
22 Finn, D. and Tarr, A., (October 2012), Implementing Universal Credit: Will the reforms improve the service for users?’, Centre for Economic & Social Inclusion and Joseph Rowntree Foundation. Retrieved from:
http://www.cesi.org.uk/sites/default/files/publications/Implementing%20Universal%20Credit.pdf
Resum de la NEF Més enllà del model Beveridge 9
23 For a critical overview of the debate on basic income, see De Wispelaere, J. and Stirton, L. (2004)
The Many Faces of Universal Basic Income. The Political Quarterly, 75: 266–274. Retrieved from:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-923X.2004.00611.x/abstract
24 Beveridge, W. (1944) Full Employment in a Free Society, London, George Allen & Unwin. Retrieved from:
http://www.scie-socialcareonline.org.uk/profile.asp?guid=1843be78-91ca-4179-9a0c-70f98319e9c5
25 Elliot, L., Hines, C., Juniper, T., Leggett, J., Lucas, C., Murphy, R., Pettifor, A., Secrett, C. and Simms, A. (July 2008) A Green New Deal, the Green New Deal Group. Retrieved from: http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/A_Green_New_Deal_1.pdf
26 Universal welfare provision is necessary to alleviate poverty. Data from the OECD shows that as welfare states become more targeted, redistribution to the poor decreases, see: Harrop, A. (January 2012) The Coalition and Universalism: Cuts, targeting and the future of welfare, Fabian Society.
Retrieved from: http://www.fabians.org.uk/wp-content/uploads/2012/04/The-Coalition-and-Universalism.pdf Targeted measures should be a means of supplementing universal benefits and services in order to ensure that needs beyond what is universally provided and needs that arise suddenly or unpredictably are met.
27 Harrop, A. (January 2012) The Coalition and Universalism: Cuts, targeting and the future of welfare, Fabian Society.
Retrieved from: http://www.fabians.org.uk/wp-content/uploads/2012/04/The-Coalition-and-Universalism.pdf
28 Bell, K. and Gaffney, D. (2012) Making a Contribution: Social security for the future, Touchstone Pamphlets, the
Trades Union Congress. Retrieved from: http://www.tuc.org.uk/tucfiles/292/Contributory_Benefits.pdf
29 As well as being regularly expounded in the media, this narrative also holds currency in policy and circles.
See, for instance: Oakley, M., Saunders, P. (May 2011) No rights without responsibility Peter, Policy Exchange. Retrieved from: http://www.policyexchange.org.uk/images/publications/no_rights_w-o_responsibility.pdf
On the prevalence of false claims and negative terminology directed towards benefit recipients in the media,
see: Baumberg, B., Bell, K. and Gaffney, D. (November 2012) Benefits Stigma in Britain, Turn To Us. Retrieved from:
http://www.turn2us.org.uk/PDF/Benefits%20stigma%20Draft%20report%20v9.pdf
30 Bell, K. and Gaffney, D. (2012) Making a Contribution: Social security for the future, Touchstone Pamphlets, the
Trades Union Congress, p. 16. Retrieved from: http://www.tuc.org.uk/tucfiles/292/Contributory_Benefits.pdf
31 Ibid.
32 Abdallah, S., Mahony, S., Marks, N., Michaelson, J., Seaford, C., Stoll, L. and Thompson, S (February 2011) Measuring Progress: The power of well-being, (London: nef). Retrieved from: http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/Measuring_our_Progress.pdf
33 Bell, K. and Gaffney, D. (2012) Making a Contribution: Social security for the future, Touchstone Pamphlets, the
Trades Union Congress. Retrieved from: http://www.tuc.org.uk/tucfiles/292/Contributory_Benefits.pdf
34 For a full discussion of links between sustainability and well-being, focusing on health inequalities, see UK Sustainable
Development Commission (2010) http://www.sd-commission.org.uk/data/files/publications/health_inequalities.pdf
35 Lawlor, E., Spratt, S., Shaheen, F. and Beitler, D. (October 2011), Why the Rich are Getting Richer:
The determinants of economic inequality (London: nef). Retrieved from: http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/
files/Why_the_Rich_are_Getting_Richer.pdf
36 One avenue to explore in the direction of shared ownership is co-operative and mutual ownership of public services.
On this, see: Bland, J. (2011) Time to get serious: international lessons for developing public service mutuals,
Co-operatives UK. Retrieved from: http://www.uk.coop/sites/default/files/docs/international_public_service_mutuals.pdf
Another means of increasing democratic participation in service provision is participatory budgeting, which allows communities direct democratic control over the allocation of funding in the public services that they use. Participatory budgeting was initially developed in Port Alegre, Brazil, to impressive results. See Spratt, S., Simms, A., Neitzert, E. and Ryan-Collins, J. (June 2010) The Great Transition, (London: nef). Retrieved from: http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/Great_Transition_0.pdf. For case studies of how participatory budgeting has, so far, worked in the UK, see http://www.participatorybudgeting.org.uk/case-studies
37 Lawlor, E., Nicholls, J. and Neitzert, E. (January 2009) Seven principles for measuring what matters: A guide to effective public policy-making, (London: nef). Retrieved from: http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/Seven_principles_for_
measuring_what_matters_1.pdf
Edited by: Mary Murphy
Cover image: The William Beveridge Foundation
Design by: the Argument by Design – www.tabd.co.uk
Published by nef (the new economics foundation), November 2012. Author: Anna Coote. Thanks to: James Angel and Jane Franklin.
www.neweconomics.org Tel: 020 7820 6300 Email: info@neweconomics.org Registered charity number 1055254.

divendres, 23 de setembre del 2016

El plan de Suecia contra el consumo desaforado: bajar los impuestos sobre las reparaciones

Article publicat a El Diario.es

Si no lo desecha, no querrá uno nuevo: el gobierno sueco se enfrenta a la “cultura de lo desechable” reduciendo el IVA sobre las reparaciones de todo, desde bicicletas hasta lavadoras.

Una tienda de reparación de bicicletas en Estocolmo
El gobierno de Suecia se prepara para reducir los impuestos sobre las reparaciones de todo tipo: desde bicicletas hasta lavadoras. El gobierno pretende que ya no tenga sentido deshacerse de los artículos viejos o rotos para comprar nuevos.
Este martes, la coalición entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Verde que gobierna Suecia ha presentado propuestas en el parlamento que reducen del 25% al 12% los impuestos sobre la reparación de bicicletas, ropa y calzado.
También presenta una propuesta que permitirá desgravar sobre el IRPF sueco la mitad de la mano de obra pagada para reparar electrodomésticos como neveras, hornos, lavaplatos y lavadoras.
Según Per Bolund, ministro de Mercados Financieros y de Defensa del Consumidor y uno de los seis integrantes del Partido Verde en el gabinete, la "medida podría bajar sustancialmente el costo y de esa manera convertir la reparación de bienes en una práctica racionalmente económica”.
Bolund ha sido uno de los principales promotores de los nuevos incentivos. Calcula que la reducción al IVA bajará el costo de una reparación de 400 coronas suecas (42 euros) hasta unas 50 coronas (5 euros), suficiente como para estimular la industria de la reparación en Suecia.
El ministro confía en que la reducción de impuestos sobre los aparatos de uso doméstico estimule una nueva industria de servicio de reparación hogareña, generando así los tan necesarios puestos de trabajo para los inmigrantes recientes sin educación formal.
Los incentivos forman parte de un cambio de visión del gobierno, que pasó de limitarse a reducir las emisiones de dióxido carbono en el país, a buscar también la reducción de emisiones que generan los productos fabricados fuera de Suecia.
Entre 1990 y hoy, Suecia ha reducido sus emisiones anuales de dióxido de carbono en un 23%. Actualmente, más de la mitad de su energía eléctrica proviene de fuentes renovables.
Pero las emisiones vinculadas con el consumo han aumentado de manera constante. Según Bolund, las nuevas medidas del gobierno también están en línea con el “Maker Movement” y el consumo colaborativo, dos tendencias internacionales de reducción del consumo y creación que cuentan con muchos seguidores en Suecia. “Hay un cambio de perspectiva en Suecia. Cada vez se hace más patente que tenemos que hacer durar más a nuestras cosas para reducir el consumo de materiales”. 
Las propuestas se presentan en el parlamento sueco como parte del proyecto de presupuesto del gobierno. De aprobarse en diciembre, el 1 de enero se convertirán en ley.
Traducción de Francisco de Zárate

dijous, 22 de setembre del 2016

Gentrificación o el arte de destruir la vida en los barrios

Article publicat a El Diario.es

First we take Manhattan trata sobre la gentrificación de barrios emblemáticos en España y el mundo desde el punto de vista de un urbanista y un sociólogo

De Manhattan a Ruzafa, de Malasaña y Lavapiés al SoHo londinense, para comprobar las huellas de este proceso
Gentriffiti/5€, de El rey de la ruina. Obra que aparece en la portada del libro
Gentriffiti/5€, de El rey de la ruina. Obra que aparece en la portada del libro


"Debería empezar contando cómo ocurrió. Es decir, contar cómo me sentía vagando durante meses por Nueva York, buscando un espacio para una obra con la misma escala de las que he hecho en otros sitios, aunque nunca en esta ciudad", comentaba el artista, también arquitecto, Gordon Matta-Clark sobre la dificultad de encontrar en la Gran Manzana un lugar donde realizar sus famosas intervenciones sobre edificios.
"Según se avanza hacia el muelle, conduciendo por la autopista vacía, se divisa un increíble y animado conjunto de fachadas de épocas distintas y personalidad diversa. Quería intervenir en una de ellas y cortar la fachada. Las primeras que encontré se las habían apropiado los gays y sadomasos, ya se sabe, ese mundillo del sadomasoquismo del puerto...". La historia que narra es un relato en primera persona de todo lo que allí sucedió en la década de los 70: la ocupación de la degradada isla de Manhattan, por parte de la escena artística.
Unas intervenciones inocentes que ayudaron a dotar de nuevos usos a espacios industriales abandonados y a que los barrios del lugar comenzaran a tener una nueva vida. Lo que Matta-Clark -un artista comprometido y con una fuerte implicación social- no se imaginaba, es que tras él vendrían los grupos de inversión, la regeneración urbanística y un largo proceso de cambio económico que transformó el lower east side en una de las zonas más caras del planeta.

De EEUU a España


Gentrificación o el arte de destruir la vida en los barrios
First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades, escrito por el sociólogo Daniel Sorando y el urbanista Álvaro Ardura, se detiene en esta serie de cambios que comenzaron a gran escala con la reconversión de espacios industriales en el viejo Manhattan. En la portada, una obra del artista callejero El rey de la ruina. En el interior, Malasaña, Lavapiés, el SoHo, Belleville, el Bronx, Ruzafa, la Barceloneta o San Francisco, en Bilbao, serán los barrios que van a continuar este interminable conflicto entre abandono y transformación.
El texto recorre casos concretos de cada fase dentro de un proceso de gentrificación que muchas ciudades están sufriendo a día de hoy: abandono, estigma, regeneración, mercantilización y resistencia.  "Al principio, cuando los inversores privados ven un barrio muy devaluado, tienen temor de meter el dinero allí", comenta el sociólogo sobre el papel clave que juegan estos grupos. "En el caso español se espera a que las administraciones públicas primero hagan una labor de pacificación del espacio, adecentándolo para los estándares de las clases medias". Este tipo de reajustes hace que las primeras personas que lleguen, sean personas con un alto capital cultural, estudios universitarios y estilo de vida alternativo, pero con una cierta precariedad económica.
"En el comienzo se produce una mezcla social que resulta atractiva. Sin embargo, con su llegada comienza a cambiar el perfil del vecino del barrio y, de este modo, es menos arriesgado para un inversor jugarse el dinero", relata Sorando. De esta manera comienza la transformación en los comercios y la subida de los alquileres. "En algunos lugares se están dado cuenta de que la llegada de esas primeras personas, conlleva un grave peligro para la población con menos recursos y están comenzando a tomar medidas", sentencia.
Barberías, tiendas de ropa vintage, sitios de bocadillos vietnamitas, panaderías artesanas o comercios especializados en repostería para perros son sólo algunos signos de la gentrificación de un lugar. La profesora de sociología Sharon Zukin lo ha denominado la domesticación por el capuccino. Si cambiamos capuccino por cupcake, quizás lo entendamos mejor. En el momento en el que aparece un establecimiento de venta de este tipo de productos, sabemos que ese área está siendo gentrificada.

Colonización tras colonización

Para Sorando y Ardura la gentrificación acaba por matar a la gallina de los huevos de oro: "Ciertos lugares que son atractivos para determinadas clases medias, porque son diferentes, terminan haciéndose todos iguales en el proceso". Esta colonización obliga a que los que llegaron primero, sean sustituidos por personas con más capital económico. Algo que también ocurre con los comercios, lo que antes eran locales con encanto, alternativos y modernos, son ocupados por franquicias. "Acaban convirtiéndose en no lugares. Espacios donde es fácil para cualquier persona manejarse, por que están completamente estandarizados". Así son los centros de la mayoría de capitales a nivel mundial.

Daniel Sorando y Álvaro Ardura
Daniel Sorando y Álvaro Ardura
Los procesos de regeneración urbanística que muchos políticos han llevado a cabo a lo largo de estos años, permiten entender mejor lo que ha ocurrido. "La política debe intervenir en espacios para cambiar espacios, no personas", aclara Sorando. "Una política de regeneración urbana cambia los indicadores sociales de un barrio, no porque las personas que allí vivían antes mejoren sus condiciones por esa intervención política, sino porque como resultado de la intervención cambian las personas que residen allí". Al final, los problemas sociales no se resuelven, sino que se desplazan. "A eso se le llama regeneración. La propia palabra no es inocente, sino que es una manera de legitimar esa actuación", continúa.
No resulta sencillo cambiar estas dinámicas. Ardura comenta el caso de la nueva gerencia de urbanismo de Barcelona, cuyos esfuerzos para crear vivienda social, uno de los puntos clave para evitar la subida de precios, están resultando muy complicados. "Es necesario realizar un marco normativo, estatal o autonómico. En el caso de los apartamentos turísticos hay una desregulación que veremos, si no vamos a acabar pagando". En todo caso, concluye en que los nuevos partidos han traído "una intención de cambio. Hay una enorme diferencia con lo anterior".
El libro termina poniendo la mirada en nuestros actos. Una llamada de atención a todos aquellos que residimos en barrios gentrificados. "Hay que ser conscientes de los procesos en los que estamos participando y entender cómo podemos contribuir en una dirección o en otra", explica Sorando. "Se trata de comprender que antes de nosotros había otra gente y que sus problemas, también son nuestros problemas en el momento en el que empezamos a residir en el mismo lugar".

Calle Velarde, en el madrileño barrio de Malasaña
Calle Velarde, en el madrileño barrio de Malasaña Alberto Cabello Mayero / Flickr

dimecres, 21 de setembre del 2016

Transición energética financiada con moneda social

Aticle publicat a   Soberania Financiera
El 13 de julio de 2016 el ayuntamiento de Barcelona hizo pública una medida de gobierno que consiste en  crear un operador energético en la ciudad  con el objetivo de acelerar la transición energética, facilitar el autoconsumo y ofrecer acceso a los ciudadanos a las rentas resultantes del negocio eléctrico, así como abordar objetivos de justicia económica como acabar con la pobreza energética.
Uno de los puntos claves de este proyecto es la financiación de nuevos generadores de energía renovable, y aquí es donde la moneda social que el ayuntamiento de Barcelona está planificando puede jugar un papel muy interesante.
He redactado la propuesta que viene a continuación y la he compartido con los ejes de economía y de ecología, así como el grupo de moneda social de Barcelona en Común.
Además, puede enmarcarse en el grupo de trabajo anunciado sobre energía y cambio  climático que se menciona en el documento.

Esquema operador energético con moneda social
Ofrecer a los ciudadanos de Barcelona que accedan a realizar inversiones en generadores eléctricos en condiciones muy ventajosas:
1.  Se ofrecería a los ciudadanos, desde el operador energético, que cambiasen euros por moneda social. El incentivo por ejemplo puede ser  el  de obtener la copropiedad de la placa adquirida en un porcentaje  (por  ejemplo el 10%). Así, un ciudadano, por ejemplo, podría  comprometerse a  cambiar 100€ al mes por 100 unidades de moneda social  durante 20 meses  (lo que se requiera para adquirir una placa solar o equipamiento generador de energía).
2. El operador usaría los euros así recaudados (todos o una parte) para comprar e instalar placas o generadores.
3. La gente usa la moneda social en pagar:
- Bienes y servicios suministrados por las empresas participantes en el esquema (comercio de proximidad, etc).
- La factura de la luz (una parte): El operador acepta un porcentaje   del pago de la factura de la luz en moneda social (el porcentaje que  sea  compatible con su tesorería: se puede ir incrementando con el  tiempo).

El sistema:
Con   un sistema de crédito mutuo en el  que se invita a participar a otras   empresas y comercios de proximidad.  Aquellos que contraten la luz con   el operador energético tendrán un  incentivo adicional, al poder usar   esa moneda para pagar la factura de  la luz. Se trataría de una moneda   respaldada por energía limpia (al  menos en parte, podría haber otros   respaldos). Aquí asumo que ciertas  pymes podrían llegar a ser   consumidoras del operador energético, aunque  esté principalmente   dirigido a los particulares.

Ventajas potenciales:
1.   Financiación: Se podría levantar un capital bastante interesante  para   acelerar la transición energética. Básicamente, se trata de  sustituir   los euros por moneda social para el consumo, y utilizar esos  euros  para  la inversión en generadores de energía limpia.
2. Promoción de una economía local vinculada al mundo de la energía: La    ciudadanía, incluso de bajo nivel de renta, podría acceder a tomar   parte  en la inversión en energía limpia y sus beneficios (privados y   comunes)  mediante la copropiedad, sin necesidad de ahorrar, solo a  base  de  cambiar moneda y sustituir consumo de producto global por  producto   local.
3. Reducción de la demanda energética: La moneda social  incentiva el   consumo de proximidad, reduce la cadena de suministro (en  km.), y por   lo tanto la huella ecológica, esto supone un valor añadido  muy en la   línea de la estrategia definida para el operador energético:  la de   reducir la demanda energética (si consumes un producto que se  produce   en un radio de 100 km gastas menos energía que si consumes un  producto   que se produce a 1.000 km).
4. Incremento del multiplicador económico local. Se pueden  ofrecer   incentivos para que, además, el operador pague también a los   ciudadanos  en moneda social los alquileres de los espacios donde  colocar  las  placas y los rendimientos de las mismas, en vez de hacerlo  en  euros, lo  que incrementaría el efecto multiplicador local del  gasto  realizado  con esas rentas adicionales que reciba la ciudadanía, mejorando la  renta y el empleo locales.
Precedentes
- Money, Market and Climate Change: Propuesta teórica de Shann Turnbull (2009)http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1304083
- Ecoxarxa de Manresa (a bona hora) es un sistema de crédito mutuo en   moneda social creado en 2010. También se permite que los socios   participen comprando la moneda social con euros. Estos euros se destinan, entre otras cosas, a la compra de placas solares. Los  usuarios  de la ecoxarxa pueden utilizar la energía generada por dichas  placas y  pagarla en moneda social. https://abonahora.wordpress.com/
- Solarcoin:  criptomoneda (moneda basada en tecnología de cadena de  bloque) creada en 2014 para financiar la instalación de generadores de  energías renovables. Su cotización se puede seguir aquí:https://coinmarketcap.com/currencies/solarcoin/
Accede a la versión en inglés de este artículo:  Using Social Currencies to Fund the Energy Transition

dimarts, 20 de setembre del 2016

La renta básica universal, entre la utopía y la realidad

Article  publicat a La Vanguardia

El desempleo y el empuje de la digitalización alientan el debate sobre la renta básica universal, una posibilidad que divide a los economistas


La renta básica universal, entre la utopía y la realidad
El debate de la renta básica universal enfrenta a los economistas (Fanatic Studio / Getty)El concepto de renta básica universal se aleja poco a poco de planteamientos utópicos y cobra fuerza en los círculos de discusión económicos, impulsado por un mayor conocimiento desde la ciudadanía.
La idea de una renta básica cuenta con dos grandes variables, que cabe diferenciar para no caer en equívocos. La primera es la universal, en la que todos los ciudadanos, sean pobres o ricos, reciben una misma cantidad de dinero por el simple hecho de ser residentes del país. Trabajen o no trabajen.
La segunda es condicionada. Tiene como objetivo garantizar unos ingresos mínimos para toda la población. 10.000 euros, por ejemplo. Si un trabajador gana más de esa cantidad, no recibe la renta. Si gana menos, recibe un complemento hasta el mínimo.
Sí, es cobrar por la simple existencia, si se hace un ejercicio de simplificación máxima.

¿Es factible?

En términos generales, como en cualquier tema, hay voces a favor y en contra de la renta básica universal. El economista Miquel Puig directamente la ve irrealizable y plantea dos grandes obstáculos. El primero, el presupuesto necesario. “Es un importe muy elevado que tendría que pagar la clase media”. Además, afirma que no se puede implementar en países con gran heterogeneidad cultural o étnica. “Al final, de manera subconsciente se cree que los que pagan son unos y los que se benefician son otros”. En Estados Unidos la clase media-alta blanca piensa, en ciertos casos, que mantiene con subsidios a los afroamericanos y latinos, ejemplifica. Un planteamiento que, según entiende, se reviviría con una renta básica universal.

"De manera subconsciente se cree que los que pagan son unos y los que se benefician son otros”
Miquel Puig, economista

El segundo problema que cita es saber quién se beneficiaría. Para Puig, si España, Francia o Alemania tirasen adelante la propuesta, verían cómo llegan ciudadanos de países con menores ingresos como Rumanía, Bulgaria o Hungría para beneficiarse. “En un país de la Unión Europea no se puede discriminar, va contra las reglas comunitarias, por lo que establecer una renta básica universal generaría una inmigración muy grande entre los países miembro”.
Daniel Raventós, presidente de Red Renta Básica, asociación que plantea y difunde su viabilidad, desmonta esos argumentos. Respecto al coste, ha sido partícipe de un estudio en el que se demuestra la posibilidad de una renta básica universal en España gracias a una reforma del IRPF y del ahorro en otras prestaciones. La intención es que sirva para vivir por encima del umbral de la pobreza, lo que permitiría erradicarla.

El umbral de la pobreza sería el baremo para calcular una renta básica universal en España. Para un hogar con una persona, la barrera son los 8.011 euros. Para una familia de cuatro miembros, es de 16.823 euros.
El umbral de la pobreza sería el baremo para calcular una renta básica universal en España. Para un hogar con una persona, la barrera son los 8.011 euros. Para una familia de cuatro miembros, es de 16.823 euros. (INE)
En cuanto al ‘efecto llamada’ de personas del exterior, lo rebate con el ejemplo de Euskadi. “Cuando se discutió por primera vez implantar una renta para los más desfavorecidos en Euskadi, la primera comunidad del estado que lo implantó, los críticos decían que vendrían a la comunidad todos los pobres del resto del Estado. Se implantó… y no vino nadie”. Moverse cuesta dinero, argumenta. Para evitar movimientos internos a nivel europeo, se pregunta: “¿No sería un buen motivo para implantar la renta básica universal en toda la Unión Europea?” Por encima de todo, defiende su necesidad: “Estamos en una situación en la que cada vez más se están degradando las condiciones de vida y trabajo de una parte importante de la población. Es una medida que daría una respuesta más o menos inmediata a esto”.

Fábrica de desempleados

Los críticos de la renta básica universal plantean que la gente, al tener asegurados unos ingresos que garanticen una vida digna, dejaría de trabajar. Las fuentes consultadas coinciden en que no sería así. “No hay una evidencia clara de que fomente la desocupación”, indica Sergi Jiménez-Martín, del departamento de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que se apoya en implementaciones a escala local.
Seguir trabajando
Solo el 4% de los europeos encuestados dejarían de trabajar si se impone la renta básica universal
Para mayor demostración, datos. La consultora alemana Dalia llevó a cabo una encuesta sobre la renta básica universal a 10.000 personas en 28 países de la Unión Europea. El 64% de los europeos votarían a favor de una renta básica y solo un 4% dejaría de trabajar si se instaurara. A nivel de Catalunya, otra encuesta afirma que el 86% de los catalanes seguirían trabajando y el 84% de los parados seguirían buscando trabajo.
Aun así, Jiménez-Martín es conservador y expone que “está por ver qué consecuencias tiene recibir esta renta sobre el comportamiento de las personas, qué le ayuda, qué no le ayuda”. “Puedes plantear si recibir el cheque y ya está –que se lo gasten como quieran- o incentivar programas de inclusión. Pero se debe aceptar que siempre habrá un pequeño porcentaje que no quiera saber nada de inclusión”, prosigue.

Los subsidios de desempleo crean la 'trampa de la pobreza', según Raventós: para acceder a ellos se debe renunciar al empleo
Los subsidios de desempleo crean la 'trampa de la pobreza', según Raventós: para acceder a ellos se debe renunciar al empleo (Dani Duch)
Para Raventós, con la renta básica universal no solo no se fomentaría el desempleo, sino que se terminaría con la denominada ‘trampa de la pobreza’ que encierran los subsidios. “El subsidio de desempleo lo recibes si no tienes trabajo. Esto genera la ‘trampa de la pobreza’: recibir un subsidio condicionado a no recibir otra fuente de rentas”, dice. Así, pueden convertirse en un condicionante que lleve a rechazar trabajos, ya que si se los acepta se pierde el subsidio. Es algo así como un más vale pájaro en mano que ciento volando. El desempleado que recibe un subsidio puede rechazar un trabajo ante la premisa de que lo despidan a los dos meses y tenga que volver a hacer todo el trámite para recibir la percepción por desempleo, lo que puede hacer que esté un mes sin ingresos y sin poder pagar las facturas, razona Raventós.

Los robots, ¿el mejor aliado?

Más que el deseo de los gobiernos de implementar una renta básica universal, el detonante que permita que se haga realidad puede ser el empuje de la digitalización. En un futuro, es posible que la robotización del trabajo deje a millones de personas sin empleo e ingresos. Una sociedad sin consumidores. Ahí tendrán que actuar los gobiernos, lanzando algo similar a la renta básica universal para garantizar la vida digna de la población.
Los informes que alertan de la futura destrucción de empleos por la robotización son cientos. El más citado, elaborado por Carl Frey y Michael Osborne en la Universidad de Oxford, afirma que el 47% de los empleos de Estados Unidos se perderán por la automatización en un máximo de dos décadas, algo extensible al resto del mundo occidental. La OCDE rebaja el riesgo al 9%. Argumenta que el proceso será lento y costoso.
La robotización creciente
Según un estudio de la Universidad de Oxford, el 47% de los empleos en Estados Unidos están en riesgo de ser automatizados en un periodo relativamente cercano
En cualquier caso, la humanidad podría ver como se cumple una amenaza que ya enarbolaron los ludistas en el siglo XIX. “Las máquinas nos dejarán sin empleo”, decían. La historia demuestra que no fue así, como tampoco fue así con sucesivas etapas de innovación tecnológica aplicada a la empresa, dice Puig.

La pérdida de puestos de trabajo por la robotización podría acelerar una renta básica universal
La pérdida de puestos de trabajo por la robotización podría acelerar una renta básica universal (G.T.)
Esta vez parece ser diferente. “Por primera vez en la historia se destruirán más trabajos de los que se crearán. En esta salida de la crisis la recuperación del nivel de producción no se traduce en una recuperación de la ocupación”, analiza Xavier Ferràs, decano de la Universitat de Vic (UVIC). “La pérdida de empleos será muy superior a los empleos que se puedan crear con la industria robotizada”, avanza. “Hasta ahora los robots eran una herramienta, ahora son sustitutos. Ya no se trata solo de suplir al operario, sino que toman decisiones, incluso a nivel de dirección, definiendo inversiones”, agrega.
Ese balance neto de pérdidas de trabajo lo apoya Raventós. Pero no lo secundan ni Puig, que mantiene que la robotización “hace perder muchos empleos a corto plazo, pero a largo plazo la capacidad de inventar nuevos trabajos es ilimitada”, ni Jiménez-Martín, que considera que “desaparecen trabajos y aparecen nuevos”. Incluso no lo ve “como un elemento clave para acelerar la renta básica universal”.
¿A qué se espera?

Si la amenaza de la pérdida masiva de empleos es real, su asimilación presupuestaria es mínimamente factible y se erradicaría la pobreza, ¿a qué se espera para imponer la renta básica universal? Es tan sencillo como que no todos pueden hacerlo, al menos de momento. Vuelve a asomar el coste para las arcas públicas.
Para Ferràs, de la UVIC, “sólo una economía extremadamente competitiva puede permitírselo”. “Lo primero que hay que hacer es crear una economía rica, intensiva en gasto en I+D o en digitalización”. Pocas naciones responden a ese perfil. Una de ellas es Suiza. Allí, hace apenas unos meses los ciudadanos rechazaron una renta básica universal de 2.260 euros mensuales. Los impulsores valoraron más que un 23% se mostrara a favor que el hecho de que el 77% votara en contra. En su opinión, se puso el tema en el centro del debate público y ganó notoriedad. Uno de los argumentos de peso de la campaña del ‘no’ fue el elevado coste de la medida.

Un acto de campaña de los impulsores del sí a la renta básica universal en Suiza
Un acto de campaña de los impulsores del sí a la renta básica universal en Suiza (Basic Income Switzerland)
A nivel español, “los que tienen la capacidad de financiar una renta básica universal son el Gobierno de España, Navarra y el País Vasco”, las dos últimas por su régimen fiscal diferenciado, dice Raventós. A niveles locales, es inviable por la limitación presupuestaria: “un ayuntamiento, por potente que sea, no puede hacerlo”. Ferràs recuerda que con el actual sistema económico tampoco se va en buen camino: “si vamos derivando en un modelo de ‘economía low cost’ con salarios bajos el camino es el contrario”. Por eso, no ve factible una renta básica universal hasta dentro de veinte o treinta años.
El economista Miquel Puig insiste en su posición. “La renta básica universal puede parecer algo bonito, algo atractivo, pero es incompatible con la sociedad en la que vivimos”. Se muestra más cercano a un modelo de Estado del bienestar como el actual.
Lo único cierto e innegable es que el debate sigue abierto. Con argumentos a favor y en contra, la renta básica universal es cada vez menos utópica, pero no por ello está más cerca de producirse.
En el fondo, todo depende de la voluntad política. Pero los políticos “son los últimos en enterarse de los cambios importantes”, concluye Raventós. Hasta entonces, la idea de tener ingresos sin trabajar seguirá aparcada.

dilluns, 19 de setembre del 2016

La renta básica incondicional irrumpe en las elecciones vascas

Article publicat a Sin Permiso
18/09/2016
A la hora de hablar de Euskadi, es muy propio en casi todo el mundo pensar que hablamos de un oasis en la crisis. Pero no nos dejemos engañar por el viejo discurso populista del Partido Nacionalista Vasco (PNV), ese discurso cuasi antidiluviano en el que siempre tienen que mirar hacia el sur para poder intentar no perder el norte. La ciudadanía vasca ya se está dando cuenta de que la solución a los problemas en Euskadi no pasa por compararse con los que, desgraciadamente, se encuentran en peor situación, sino con dejar de lado el inmovilismo e intentar mejorar la situación de los que aquí viven. Intentaré explicar por qué ese discurso tradicionalista esconde en la penumbra un modelo de rentas mínimas garantizadas y condicionadas que ha fracasado, que no ha hecho sino aumentar la pobreza en vez de erradicarla y que ha sido gestionado de una manera, por qué no decirlo, muy deplorable.
Hace algo menos de un año escribía en Sin Permiso Iñaki Uribarri un artículo titulado “No es una buena idea extender el sistema de rentas mínimas condicionadas de Euskadi al conjunto del Reino de España“ donde se enumeraban diversos puntos débiles del modelo de rentas mínimas llevado a cabo en Euskadi y explicaba el por qué del fracaso de las mismas. El objetivo de este artículo no es realizar una copia de aquel artículo, de aquel diagnóstico realizado de manera espléndida, sino que trataré de explicar cuál debe ser el paso hacia la solución, hacia la abolición del modelo de las renta mínimas garantizadas y condicionadas.
¿Existe algún modelo alternativo a las rentas mínimas garantizadas que consiga de una vez por todas acabar con esa lacra que es la pobreza? La respuesta es muy sencilla, porque no hay duda de que realmente existe, y lo tenemos más cerca de lo que creemos, la renta básica incondicional. Esa medida sobre la cual nos llega información de aquí y de allí, esa medida sobre la que Jeremy Corbyn quiere investigar, esa medida sobre la que escuchamos que en Suiza casi uno de cada cuatro ha votado a favor mediante un referéndum vinculante como bien explica Van Parijs, etc. Pero sin embargo, en Euskadi, aquéllos que llevan gobernando 36 años casi ininterrumpidamente (durante 2009 y 2012 hubo gobierno del PSOE con los votos del PP y de UPyD) en un sillón ya viciado de no tocar la calle, nos dicen que aquí no es necesario. Que en Euskadi, con el 15,4% de la ciudadanía en riesgo de pobreza y exclusión social o con más del 93% de los contratos laborales siendo temporales como bien documentó el consejo de relaciones laborales a finales de 2015. Todo va bien, porque en otros sitios las cosas van peor. ¿Hasta cuándo estamos dispuestos a admitir estas situaciones? ¿Somos realmente tan ciegos que no queremos ver más allá de nuestras fronteras? Centrémonos en Euskadi, en una Euskadi que se merece más, en una Euskadi que tiene que beber de lo mejor, en una Euskadi que no se compara con el último de la clase y que no acepta el inmovilismo, sino que tenga ambición para mejorar y estar entre los mejores. Por eso queremos una Euskadi donde se garantice la existencia material de toda la ciudadanía, donde se acabe con la pobreza, donde aumente la libertad de la población no estrictamente rica y donde, para ello, se abran las puertas a la renta básica incondicional.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco habrá elecciones autonómicas el próximo 25 de septiembre de 2016. Queremos constatar si Elkarrekin Podemos, la coalición liderada por Podemos Euskadi junto a Equo y Ezker Anitza ha acertado, ha decidido mirar al futuro y ha plasmado un proyecto ambicioso en su programa con respecto a la renta básica incondicional. ¿O preferirá esta comunidad mantenerse domesticada y acatar el inmovilismo jeltzale?
En el preámbulo a la presentación del modelo presentado en el programa de Elkarrekin Podemos se puede leer muy acertadamente cómo durante estos más de 25 años de lucha contra la pobreza en Euskadi mediante políticas de rentas mínimas garantizadas y condicionadas, si bien han servido para paliar algunos de los efectos más duros de la crisis en parte de la población vasca, para nada han conseguido conseguir los objetivos para las que fue creada. Y mucho menos paliar la desigualdad de la distribución de la riqueza. Por ello, se aprecia con mucha ilusión como desde la coalición Elkarrekin Podemos se ha decidido mirar al futuro y llevar por bandera la única medida que es capaz de acabar con la pobreza de inmediato y de garantizar la existencia material de toda la ciudadanía: la renta básica Incondicional. Un comienzo realmente esperanzador.
Desde un ámbito político es interesante ver a Podemos retomar la renta básica incondicional, es interesante poder encontrarnos por primera vez a una fuerza política dentro de las denominadas “grandes” en el Estado español, dejar a un lado el vértigo y apostar firmemente por ella. En Euskadi la iniciativa tomada por la coalición Elkarrekin Podemos ya se ha escuchado en diversos medios, han hablado de ello en prensa, en televisión, en la reciente Universidad Itinerante de Podemos en Bilbao del 2 al 4 de septiembre, donde Eukene Arana y yo mismo hablamos sobre el no-funcionamiento del modelo de renta de garantía de ingresos establecido en Euskadi y sobre la necesidad de una renta básica incondicional, e incluso Pili Zabala, la candidata a la Lehendakaritza lo ha comentado en entrevistas, en debates y sobre todo en el Fórum Europa Tribuna Euskadi, organizado por Nueva Economía Fórum, donde explicó que “Euskadi tiene que ser capaz de retomar aquellos años de políticas novedosas. Retomaremos el debate sobre la pertinencia y viabilidad de una renta básica incondicional en Euskadi. Planteamos la necesidad del debate y de que sea la ciudadanía la que decida finalmente al respecto. Nosotras, la defenderemos.”
A continuación, vamos a analizarlo cómo lo lleva la coalición en su programa electoral:
“1. Compromiso de abrir un debate social el primer año de legislatura sobre la necesidad de lograr la Renta Básica Incondicional en Euskadi. Queremos que toda la ciudadanía lo debata y tenga el derecho a conocer la propuesta para que sean las personas quienes se muestren a favor o en contra.
2. Al finalizar este proceso de debate sobre la Renta Básica Incondicional, estableceremos los mecanismos necesarios para una consulta que pregunte a la ciudadanía vasca sobre la implantación de una Renta Básica Incondicional en la Comunidad Autónoma.
3. Para lograr lo anterior, exploraremos vías de confluencia con distintos actores, tanto  políticos como sociales, que hayan trabajado la propuesta anteriormente. También abriremos la discusión a actores que no lo hayan hecho pero que muestren interés en participar en el proceso. De este modo, el debate se verá enriquecido por un gran número de sensibilidades participando conjuntamente.
4. Profundizaremos en la transformación del sistema económico necesaria para dar cabida a la puesta en marcha de la propuesta.
5. Durante este proceso se investigarán los caminos y se dotará de la necesaria ayuda técnica y financiera a las Diputaciones Forales de los 3 territorios para favorecer la viabilidad de la implantación de una Renta Básica Incondicional en los respectivos territorios históricos si la ciudadanía así lo considera.”
Por tanto, podemos observar cómo tanto en el programa como la propia Pili Zabala hablan respecto a crear un debate y pedagogía sobre la renta básica incondicional en Euskadi para que luego sea la ciudadanía quien decida si cree oportuno implantarla o no mediante un referéndum. Apreciamos, como bien hemos dicho arriba, que esta vez Podemos presenta un modelo que realmente no se conforma con lo existente, que intenta mirar al futuro, un modelo del siglo XXI, un modelo adaptado a satisfacer las libertades de toda la ciudadanía vasca garantizando la existencia material de todas y todos.
El hecho de plasmarlo y de querer llevarlo a la realidad de esta manera democrática y participativa donde se impulsa un debate ciudadano sobre la pertinencia de la renta básica incondicional en Euskadi desde el primer año de legislatura que culmine con una consulta a la propia ciudadanía para que sea ella quien decida, presenta al mismo tiempo un inconveniente muy grande. Y es que toda esa gente que está sufriendo su calvario particular hoy en día, seguiría sufriéndolo de igual manera durante todo el proceso hasta la implementación de la renta básica incondicional. Así, vemos como lejos de conformarse con mirar al futuro y apostar por propuestas tan rupturistas pero enormemente viables y necesarias, Elkarrekin Podemos también decide mirar al presente y hacer frente a los problemas cotidianos que se ven en las calles de Euskadi en nuestro día a día. Y para ello pretende mejorar el actual sistema de Renta de Garantías de Ingresos con varias modificaciones respecto a la actual. El programa de Elkarrekin Podemos pide que ésta sea un derecho desvinculado del empleo o los servicios sociales e individual, es decir, se demanda reformar la Ley de Garantía de Ingresos para ésta tenga mayor accesibilidad a toda aquella persona que lo necesite. Al mismo tiempo se reclama la eliminación del requisito de los 3 años de antigüedad en el padrón y pasarlo a 1 para que las personas que lleven más de un año empadronadas aquí, ejerzan su ciudadanía y tengan garantizados sus derechos como el resto de la población. Importantísimo también es el punto donde se pide revertir el recorte del 7% sobre el importe que impuso Patxi López y cómo no, hay que asegurar que su gestión sea transparente, eficaz y garantista, evaluada tanto por la administración como por la ciudadanía. Toda esta reforma, lógicamente, hay que plasmarla en cifras. Allá vamos, de una manera directa y concisa. Rescatar a estas personas de esta situación, estimamos que supondría 340 millones de euros (siendo conscientes de que calcular la renta de garantía ingresos complementaria a los empleos precarios resulta variable y complejo). El equivalente a 10 kilómetros del tren de alta velocidad que se está construyendo en Euskadi.
Es de extrañar, sin embargo, como EH Bildu, de quien se creía iba a dar un paso hacia la izquierda no ha defendido abiertamente la renta básica incondicional. Así, mientras que firmemente ha defendido la renta básica incondicional con Ander Rodríguez Lejarza a la cabeza como diputado foral de Política Social, vemos como en el programa para las elecciones autonómicas del 25 de septiembre la propuesta se ha diluido. El mismo Ander expresó que una renta básica incondicional se trata de una renta destinada a garantizar “unos mínimos para el derecho a la existencia, una medida que despierta asombro por ser rupturista y ambiciosa, pero que es totalmente razonable”. De hecho, creó una “comisión de estudio” sobre la renta básica incondicional para aunar diferentes sensibilidades políticas, otra razón más por la que no se comprende muy bien este retroceso y no llevar políticas que realmente acaben con la pobreza y que garanticen la existencia material de toda la ciudadanía.
El pasado jueves, el 15 de septiembre y en plena campaña, la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea junto al Consejo de la Juventud de Euskadi organizaron en el campus de Leioa un debate electoral con las seis principales fuerzas políticas de Euskadi (PNV, EH BILDU, PSE, PP, Elkarrekin Podemos y Ciudadanos) donde yo mismo tuve el placer de asistir por parte de Elkarrekin Podemos. No hay duda de que solo dos personas fuimos a debatir y a exponer nuestras posturas sobre la renta básica incondicional. Ander Rodríguez y yo mismo. Los demás, o no sabían lo que era la renta básica incondicional o, simplemente, vinieron a hablar de su libro a la feria del libro equivocada. En el debate les tendí la mano a los partidos de izquierdas para sumarse al proceso participativo que queremos promover desde Elkarrekin Podemos en un esfuerzo por explorar vías de confluencia con distintos actores, tanto  políticos como sociales que quieran aunar fuerzas con nosotros y con nosotras para dar voz a la ciudadanía.
En cualquier caso, la propuesta de la renta básica incondicional ha vuelto a irrumpir con fuerza en unas elecciones, en este caso las de Euskadi. Con la celebración el próximo noviembre en Bilbao del XVI  simposio de la renta básica a buen seguro que se profundizará este debate tan necesario en el que cada vez son más las personas que se muestran favorables. Las condiciones cada vez más precarias de gran parte de la población no estrictamente rica lo demandan. Es una cuestión de igualdad, pero también de libertad.


es un joven investigador vasco, miembro de la Red Renta Básica. Candidato número dos por Guipúzcoa en la lista de Elkarrekin Podemos en las próximas elecciones vascas. Es uno de los organizadores del XVI simposio de la Renta Básica que se realizará los días 18 y 19 de noviembre de 2016 en Bilbao.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 18 de septiembre de 2016